Open Accessibility Menu
Hide

Patient Rights

Patient Privacy

Mee Memorial Hospital adheres to Federal HIPAA privacy regulations to insure the privacy of our client’s Health Information. We have established safeguards to protect the confidentiality of medical information. Please view our complete Notice of Privacy Practices.

Patient Rights & Responsibilities

Every patient has rights and responsibilities. They apply to all of our patients without regard to gender, sexual orientation, culture, education, economics, religion, language, age, race, color, ancestry, national origin, presence of mental or physical disability, or the source of payment for your care. Download our printable PDF below in Spanish or English for a complete list of Patient Rights.

Ethical Questions & Concerns

If you have questions or concerns about treatment choices or other issues that affect decision-making about a patient’s care the hospital’s Bioethics Committee is available to consult with patients, their loved ones, and the healthcare team. If you would like to request consultation by the Bioethics Committee, please contact your physician, nurse, case manager, chaplain, or any member of your care team. All consultations are advisory in nature.

Interpreter Services

Communication is an essential component in the provision of quality healthcare. Mee Memorial Hospital offers interpreter services for individuals who speak languages other than English. Please let us know if you need assistance and we will gladly provide an interpreter at no cost to you.

Mee Memorial Hospital, Clinics and outpatient care areas have bilingual staff members who are trained as interpreters for English and Spanish.

Telephone interpreter services is available 24 hours a day/7days a week for over 200 languages.
Sign language interpretation is available by video 24/7.

Mee Memorial Hospital policy regarding language access:

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services are available to you free of charge. Please inform our staff, nurse or doctor if you need any of these services.

Español – Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Por favor informe nuestro staff, enferma(o) o doctor(a) si necesita cualquera de estos servicios.

Italiano – Italian

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Si prega di informare il nostro personale, infermiere o il medico se avete bisogno di uno di questi servizi.

हिंदी – Hindi

ध्यान: यदि आप अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं, तो मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी सेवा की आवश्यकता है तो कृपया हमारे स्टाफ, नर्स या डॉक्टर को सूचित करें

Português – Portuguese

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, gratis. Por favor informe a nossa equipe, enfermeira ou médico se você precisa de qualquer um destes serviços.

Română – Romanian

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Vă rugăm să informați personalul nostru, asistenta medicală sau medicul dacă aveți nevoie de oricare dintre aceste servicii.

Tagalog – Filipino

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Mangyaring ipagbigay-alam sa aming mga kawani, nars o doktor kung kailangan mo ng anumang ng mga serbisyong ito.

Hmoob – Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Thov qhia rau peb cov neeg ua haujlwm, tus nais maum los sis tus kws kho mob yog tias koj xav tau ib yam ntawm cov kev pab cuam.

Tiếng Việt – Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên của chúng tôi, y tá hoặc bác sĩ nếu bạn cần bất kỳ của các dịch vụ này.

日本語 – Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。あなたはこれらのサービスのいずれかが必要な場合は、当社のスタッフ、看護師や医師にご連絡ください。

한국어 – Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 당신이 이러한 서비스를 필요로하는 경우 우리의 직원, 간호사 또는 의사에게 알려주십시오.

العربية – Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. يرجى إبلاغ العاملين لدينا، ممرضة أو طبيب إذا كنت بحاجة إلى أي من هذه الخدمات.

繁體中文– Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務 请如果你需要这些服务的任何告知我们的工作人员,护士或医生。

Русский – Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. ожалуйста, сообщите нашим сотрудникам, медсестре или врачу, если вам нужен любой из этих услуг.

Հայերեն – Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:

ગુજરાતી – Gujarati

ધ્યાન: તમે ઇંગલિશ કરતાં અન્ય ભાષા બોલે છે, તો ભાષા સહાય સેવાઓ વિના મૂલ્યે તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. તમે આ સેવાઓ કોઈપણ જરૂર હોય તો કૃપા કરીને અમારી સ્ટાફ, નર્સ અથવા ડૉક્ટર જાણ કરો.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This communication, including its contents and all attachments, may contain confidential and/or legally privileged information, including but not limited to matter protected by the attorney-client privilege, the attorney work product privilege, the privileges pertaining to deliberative processes by governmental actors, the official information privilege, and/or the doctrine of client confidentiality. It is solely for the use of the intended recipient(s). Unauthorized interception, review, use, or disclosure is prohibited and may violate applicable laws including the Electronic Communications Privacy Act, the California Evidence Code, and the Federal Rules of Evidence. If you are not the intended recipient, please contact the sender and destroy all copies of the communication.